Publikacje


Monografie i książki pod redakcją

 1. Pyżalski J. (red.) (2006) Ujarzmić szkolne demony, czyli w poszukiwaniu skutecznych strategii wychowawczych, Starostwo Powiatowe w Łasku
 2. Pyżalski J. (2007) Nauczyciele – uczniowie. Dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, Kraków, Impuls
 3. Pyżalski J., Plichta P. (2007) Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 4. Hämäläinen R-M, Dijkmann A., Gu?björg Ásgeirsdóttir Á., Van den Broek K, HaratauT, Kuhn K., Masanotti G., Pyżalski J., Scheppingen van A., Dolores Solé M., Ylikoski M.(red) (2007) Value of Partnership for Workplace Health Promotion - Guideline for Partnership Building. Helsinki, Finish Institute of Occupational Health
 5. Iwanowicz E., Wojtaszczyk P., Pyżalski J., Puchalski K. (2007) HEPRO - międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. Raport z analizy wyników badania ankietowego w m.st. Warszawa, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Polityki Zdrowotnej
 6. Pyżalski J., Iwanowicz E., Wojtaszczyk P. (2007) Raport z badania w ramach projektu "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO", Łódź, Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia Publicznego
 7. Dubas E., Pyżalski J., Muszyński M. P., Rapuš Pavel J. (red.) (2008) Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 8. Rapuš Pavel J., Kobolt A., Pyżalski J. (red.) (2008) Mentorstvo v zrelem obdobju življenja, Ljubljana, Pedagoška fakulteta
 9. Pyżalski J., Merecz D. (2010) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”
 10. Pyżalski J. (2011) Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 11. Pyżalski J., Roland E. (red.) (2011) Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. Podręcznik metodyczny. Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi (recenzowana publikacja elektroniczna, także w pełnej wersji angielskiej)
 12. Pyżalski J. (2012) Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Publikacje recenzowane w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w innych czasopismach o zasięgu krajowym


 1. Pyżalski J., (2002) Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych, „Medycyna Pracy”, 6; 495-499
 2. Pyżalski J. (2002) Stresory w środowisku pracy pedagoga. „Wiadomości Lekarskie”, Supl .1 cz.1 T. 40; 412-417
 3. Pyżalski J. (2002) Jak nie stać się ofiarą przestępstwa?, „Edukacja i Dialog”, 146; 3; 48-53
 4. Pyżalski J., Wojtaszczyk P. (2004) Aktywność lekarzy służby medycyny pracy w zakresie promowania zdrowia pracujących, “Medycyna Pracy”, 3; 227-232
 5. Pyżalski J. (2005) Obrazy i bazgroły graffiti, „Edukacja i Dialog”, 9; 56-60
 6. Pyżalski J. (2005) Psychospołeczne zagrożenia zdrowia polskich pedagogów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina Vol. LX, Supl. XVI, N 4”; 431-435
 7. Pyżalski J. (2005) Możliwości promowania zdrowia pracowników profesji pomocowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Supl. XVI”, N 4”; 435-438
 8. Pyżalski J. (2006) Sytuacje trudne związane z relacjami interpersonalnymi w środowisku pracy pedagoga, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Supl. XVI, N 6”; 244-448
 9. Pyżalski J. (2006) Postawy studentów ostatniego roku studiów menadżerskich dotyczące dbania o zdrowie pracowników, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Supl. VI, N 6”; 249-255
 10. Pyżalski J. (2006) Temperament a stan zdrowia i zachowania zdrowotne pedagogów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i placówek ogólnodostępnych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, 2 (3); 43-59
 11. Pyżalski J. (2006) The level of occupational stress as justification for mental health promotion programmes for teachers, „Zdrowie Publiczne”, 4; 559-562
 12. Pyżalski J. (2007) Dyscyplina w polskiej szkole, „Remedium”, 7; 6-7
 13. Pyżalski J. (2007) Nauczyciele wobec złego zachowania, „Remedium”; 8, 4-5
 14. Pyżalski J. (2008) Wsparcie dla nauczycieli, „Remedium”, 1; 4-5
 15. Pyżalski J. (2008) Co stresuje nauczycieli, „Remedium”, 7-8; 6-7
 16. Pyżalski J. (2008) Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany (1), Remedium”, 9; 27-28
 17. Pyżalski J. (2008) Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany (2), Remedium”, 10; 28-29
 18. Pyżalski J. (2008) Obciążenia psychospołeczne w zawodzie nauczyciela – wstępne wyniki badań uzyskane Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP), „Medycyna Pracy”, 3; 229-235, (9 punktów MNISW)
 19. Pyżalski J. (2008) Obciążenia psychospołeczne w miejscu pracy pedagoga związane z niewłaściwymi zachowaniami uczniów, „Medycyna Pracy”, 4; 307-313,
 20. Pyżalski J. (2009) Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży. Różne wymiary zjawiska, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 1; 12-27
 21. Pyżalski J. (2009) Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany (3), Remedium”, 10; 10-12
 22. Knol K., Pyżalski J. (2011) Mobbing elektroniczny. Analiza rozwiązań proflilaktycznych i interwencyjnych, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 1; 68-83
 23. Pyżalski J. (2009) Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 4; 31-52
 24. Lazuras L., Pyżalski J., Barkoukis V., Tsorbazoudis H. (2012) Empathy and Moral Disengagement in Adolescent Cyberbullying: Implications for Educational Intervention and Pedagogical Practice, "Studia Edukacyjne", nr 23, s. 57-69.


Publikacje w wydawnictwach zbiorowych o zasięgu krajowym i zagranicznym

 1. Pyżalski J. (2002) Wypalenie zawodowe jako zagrożenie dla kadry OHP, w: Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.) Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy, Opole-Dobieszków, ANTYKWA
 2. Plichta P, Pyżalski J. (2002) Depersonalizacja jako przeszkoda w zaspokajaniu potrzeb wychowanków placówek kształcenia specjalnego, w: W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.) Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniem od normy, Olsztyn, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 3. Plichta P., Pyżalski J. (2002) Terapia nacelowana na wypalenie zawodowe pedagoga warunkiem skuteczności jego pracy, w: J. Pańczyk (red.) Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku, Tom III, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 4. Pyżalski J. (2002) Rola uczelni wyższej w kształtowaniu kompetencji osobowościowych pedagogów na przykładzie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej „kierunku pedagogika” w Uniwersytecie Łódzkim, w: J. Pańczyk (red.) Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku, Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Pyżalski J., Plichta P. (2002) Wykorzystanie metod jakościowych w zajęciach kompetencyjnych dla studentów pedagogiki specjalnej, w: J. Pańczyk (red.) Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku, Tom II, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 6. Pyżalski J. (2002) Badania pilotażowe nad skutecznością warsztatu antywiktymologicznego „Pokonać strach”, w: M. Ganczarska (red.) Pedagog - Terapeuta XXI wieku, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 7. Pyżalski J. (2003) Analiza efektywności środków angażujących techniki rozwiązywania sporów, w: T.Sołtysiak, J. Sudak-Malukiewicz (red.) Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej
 8. Pyżalski J. (2003) Przydatność modelu wypalenia zawodowego Maslach dla realizacji programów promocji zdrowia pracowników wykonujących zawody pomocowe, W: Partnerstwo i odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w Ożarowie w dniach 2-5 listopada 2002 r., Warszawa: Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
 9. Pyżalski J. (2004) Gdzie jest w wychowaniu resocjalizującym nieletnich miejsce na wolność?, J. Pańczyk (red.) Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku, Tom V, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 10. Pyżalski J. (2005) Reakcje nauczycieli na zachowania destruktywne uczniów jako czynnik indukujący marginalizację, w: W. Kubik, B. Urban (red.) Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, Kraków, WAM
 11. Pyżalski J. (2006) Praktyczne zastosowanie Modelu Czterech Kół Zębatych dla radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów na przykładzie techniki „Minikonferencja”, w: J. Pyżalski (red.) Ujarzmić szkolne demony, czyli w poszukiwaniu skutecznych strategii wychowawczych, Łask, Starostwo Powiatowe w Łasku
 12. Pyżalski J. (2006) Techniki utrzymania dyscypliny i wywierania wpływu (model czterech kół zębatych), w: J. Pańczyk (red.) „Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku”, Tom VI, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 13. Pyżalski J. (2006) Co jest obciążeniem dla polskich nauczycieli? Wybrane wyniki uzyskane Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pedagoga, w: B. Bobeł, M. Ganczarska (red.) Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i zagranicą, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 14. Korzeniowska E., Puchalski J., Pyżalski J., Wojtaszczyk P., Iwanowicz E. (2006) The issue and main activities of the Project “Development of Structures for Dissemination of Good Practice in the Field of Workplace Health promotion in the Acceding and the Aplicant Countries” – Dragon-fly , w: Korzeniowska, K. Puchalski (red.) Workplace health promotion in Enlarging Europe, Łódź, Nofer Institute of Occupational Medicine
 15. Korzeniowska E., Puchalski J., Iwanowicz E., Pyżalski J., Wojtaszczyk P. (2006) Status-quo analysis of workplace health promotion in the new member States of the European Union, w: E. Korzeniowska, K. Puchalski (red.) Workplace health promotion in Enlarging Europe, Łódź, Nofer Institute of Occupational Medicine
 16. Pyżalski J., Iwanowicz E. (2006) Lithuania, w: E. Korzeniowska, K. Puchalski (red.) Workplace health promotion in Enlarging Europe, Łódź, Nofer Institute of Occupational Medicine
 17. Pyżalski J., Wojtaszczyk P. (2006) Slovak Republic, w: E. Korzeniowska, K. Puchalski (red.) Workplace health promotion in Enlarging Europe, Łódź, Nofer Institute of Occupational Medicine Iwanowicz E., Pyżalski J. (2006) Slovenia, w: E. Korzeniowska, K. Puchalski (red.) Workplace health promotion in Enlarging Europe, Łódź, Nofer Institute of Occupational Medicine
 18. Pyżalski J. (2007) Uczniowie, którzy źle się zachowują – punkt widzenia nauczycieli, w: B. Jachimczak, B. Olszewska, D. Podgórska-Jachnik (red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Łódź, Satori
 19. Pyżalski J. (2007) Co jest obciążeniem zawodowym pracowników socjalnych? Wstępne badania Kwestionariuszem Obciążeń Zawodowych Pracownika Socjalnego, w: P. Spodenkiewicz (red.) Czy jesteśmy skuteczni? Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako narzędzia integracji społecznej, Łodź, Hobo
 20. Pyżalski J. (2007) Siła i uległość w utrzymaniu dyscypliny w klasie – czy istnieje alternatywa?, w: B. Śliwerski (red.) Pedagogika alternatywna – postulaty, projekty i kontynuacje, Kraków, Impuls
 21. Pyżalski J.(2007) Radzenie sobie z zachowaniami destruktywnymi uczniów – wyzwanie dla kształcenia nauczycieli, w: T. Gumuła, T. Dyrda (red.) Kształcenie kandydatów na nauczycieli – teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
 22. Plichta P., Pyżalski J. (2007)Profilaktyka wypalenia zawodowego w kształceniu pedagogów specjalnych – prezentacja warsztatu, w: T. Gumuła, T. Dyrda (red.) Kształcenie kandydatów na nauczycieli – teoria i praktyka, Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
 23. Pyżalski J. (2007) Zagrożenia i obciążenia w pracy pedagoga specjalnego, w: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.) Czego obawiają się ludzie, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 24. Pyżalski J., Korzeniowska E. (2007): Forum for workplace health in Lubuskie Region, W: Dijkman A., Asgeirsdottir A.G., Van den Broek K., Haratau T., Kuhn K., Masanotti G., Pyżalski J., van Scheppingen A., Sole M.D., Ylikoski M. / Value of partnership for workplace health promotion - guideline for partnership building, Helsinki, Finnish Institute of Occupational Health
 25. Pyżalski J. (2008) What kind of support do teachers need to deal better with discipline problems, w: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.) Special pedagogy within theoretical and practical dimension, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
 26. Pyżalski J. (2008) Radzenie sobie nauczycieli z negatywnymi zachowaniami uczniów – skuteczność, czy manipulacja, w: BI. Chrzanowska, B. Jachimczak (red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Wyzwania praktyki, Łódź, Satori
 27. Pyżalski J. (2008) Metody nauczycielskie stosowane do uczniów, którzy źle się zachowują, w: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.) Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość, Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
 28. Pyżalski J. (2008) „Nie działały na nich żadne prośby, ani groźby” – sytuacje szczególnie trudne wychowawczo w kontekście dyscypliny w szkole, w: U. Bartnikowska, Cz. Kossakowski, A. Krause (red.) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
 29. Pyżalski J., Puchalski K., Korzeniowska E. (2008) Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce, w: K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.) Promocja zdrowia psychicznego – badania i działania w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Rapuš Pavel J., Pyżalski J. (2008) Mentorstvo kot specificenodnos, ki prispeva ka razvojuposameznika, w: J.Rapuš Pavel, A. Kobolt, J. Pyżalski (red.) MENTORSTVO v zrelem obdobju življenja, Ljubljana : Pedagoška fakulteta.
 30. Pyżalski J. (2008) Projekt „Mentorstvobrezposelnihoseb, starejsih od 50 let na Poljskem, w: J.Rapuš Pavel, A. Kobolt, J. Pyżalski (red.) MENTORSTVO v zrelem obdobju življenja, Ljubljana : Pedagoška fakulteta
 31. Pyżalski J. (2008) Mentoring jako specyficzna relacja wspierająca rozwój, w: E. Dubas, J. Pyżalski, M. Muszyński, J. Rapuš Pavel (red.) Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 32. Pyżalski J. (2008) Adults Mentoring – założenia projektu, w: E. Dubas, J.Pyżalski, M. Muszyński P., J. Rapuš Pavel (red.)Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 33. Pyżalski J. (2009) Cyberbullying – stare wino w nowej butelce, w: L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek M. Pryszmont-Ciesielska (red.) Audiowizualność, Cyberprzesterzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty Edukacja, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT
 34. Pyżalski J. (2008) Mentoring w pracy z osobami bezrobotnymi 50+ jako szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu tej grupy, Konferencja “Wykluczamy wykluczenie – prolog, materiały pokonferencyjne, Łódź, Instytut Edukacji Ustawicznej
 35. Pyżalski J. (2008) What kind of support do teachers need to deal better with school discipline problems?, w: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.) Special pedagogy within theretical and practical dimension, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 36. Pyżalski J. (2009) Lodz Electronic Aggression Questionnaire – a tool for measuring cyberbullying, w: B. Sapio, L. Haddon, E. Mante-Meijer, L. Fortunati, T. Turk, E. Loos (red.)The Good The Bad and The Challenging. The user and the future of information and communication technologies, COST, Kopenhaga
 37. Pyżalski J. (2009) Bullying (mobbing) jako specyficzny typ agresji rówieśniczej, w: B. Rokicka (red.) Poradnik pedagoga szkolnego. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, Warszawa, Dr Josef Raabe. Spółka Wydawnicza
 38. Pyżalski J. (2009) Cyberbullying on the sea of electronic aggression – stemming from research on the sample of Polish adolescents, w: E. Menesini, P. Smith, R. Zukauskiene (red.) Cyberbullying – definitional and measurement issues, Wilno, Mykolas Romeris University
 39. Pyżalski J. (2009) Agresja elektroniczna wobec pokrzywdzonych – Inny jako ofiara agresji, w: I. Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska-Jachnik (Red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości, Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi /Edukacyjna Grupa Projektowa
 40. Pyżalski (2009) Cyberbullying w szkole – dlaczego t ak łatwo przekracza się granice, w: M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek (red.) Wartości w komunikacji różnych grup społecznych, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek
 41. Pyżalski J. (2010) The electronic aggression among youth: in search of traditional bullying characteristics, w:T. Żółkowska, L. Konopska (red.) Disability – the contextuality of its meaning, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 42. Pyżalski J. (2010) Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, w: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.) Człowiek i uzależnienia, Pułtusk-Warszawa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
 43. Pyżalski J. (2010) Wypalenie zawodowe w profesjach społecznych, czyli tam, gdzie nauki społeczne spotykają się z medycyną pracy, w: E. Bilska (red.) Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie, Warszawa, Pedagogium
 44. Plichta P., Pyżalski J. (2010) Kwestionariusz Obciążeń zawodowych Pedagoga – charakterystyka i możliwości wykorzystania w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli, w: E. Bilska (red.) Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie, Warszawa, Pedagogium
 45. Pyżalski J. (2010) Agresja w materiałach publikowanych w Internecie przez użytkowników – flirt tradycyjnych i nowych mediów, w: J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz (red.) Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”
 46. Pyżalski J. (2010) Agresja elektroniczna wśród 15-latków w Polsce, Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 47. Pyżalski (2010) Dyscyplina stymulująca wysokie osiągnięcia uczniów, w: I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakova (red.) Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
 48. Pyżalski J., Wojtasik Ł. (2010) A spotlight on Cyberbullying in Poland, w: J.A. Mora-Merchán, & T. Jäger, T. (red.) Cyberbullying: A cross-national comparison. Landau, Verlag Empirische Pädagogik
 49. Pyżalski, J. (2011) Electronic aggression among adolescents: An old house with a new facade (or even a number of houses). In C. Hällgren, E. Dunkels, G-M. Franberg (red.), Youth culture and net culture: Online social practices, Hershey, PA, IGI Global
 50. Pyżalski J. (2011) Agresja rówieśnicza online i offline wśród gimnazjalistów. Wybrane uwarunkowania i konsekwencje, W: B. Szmigielska (red.) Edukacja w dwóch światach offline i online, Krakow, WiR Partner
 51. Pyżalski, J., Kaczmarek-Śliwińska M. (2011). Konwergencja mediów jako mechanizm wiktymizacji dziennikarzy w obszarze agresji elektronicznej. W: W. Machura, J. Sobczak(red.). Media – czwarta władza? T. III., Opole, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTIORIUM
 52. Pyżalski J. (2011) Różne barwy agresji elektronicznej dzieci i młodzieży, w: M. Szpunar (red.) Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek
 53. Pyżalski J. (2011) Electronic aggression and cyberbullying. An old house with a new facade? New communication technologies in young people’s lives, w: J. Pyżalski,
 54. E. Roland (red.) Bullying and special needs. A handbook. Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi (anglojęzyczna wersja publikacji wymienionej w pozycji 11.)


Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

 1. Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J., Wojtaszczyk P. (2002) Smoking interventions in large Polish enterprises. Tobacco Control Vol. 11, 2; 165
 2. Puchalski K., Korzeniowska E., Pyżalski J., Wojtaszczyk P. (2005) Opinions of Polish occupational medicine physicians on workplace health promotion, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 18 (3); 241-249
 3. Pyżalski J. (2005) Coping with Misbehaviour and Discipline – The Teachers’ Perspective, “New Educational Review”, Vol 7., No. 3-4, 217-226
 4. Dooley J. J., Pyżalski J., and Cross D.( 2009) Cyberbullying Versus Face-to-Face Bullying: A Theoretical and Conceptual Review, Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology; Vol. 217(4); 182-188 (15 punktów MNISW)


Recenzje i sprawozdania

 1. Pyżalski J. (2002) Recenzja książki: S. Chełpa, T. Witkowski `Psychologia konfliktów`, w: M. Leczyk (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Tom. III
 2. Pyżalski J. (2002) Recenzja książki: Cialdini R., Kernick D. Neuberg S `Psychologia społeczna`, w: M. Leczyk (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Tom. IV
 3. Pyżalski J. (2002) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych na temat `Pedagog-Terapeuta XXI wieku`, w: M. Leczyk (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Tom. III
 4. Pyżalski J. (2009) Recenzja książki Cyberbullying, Bullying in the digital age, Kwartalnik Pedagogiczny", 4, 199-202

Moje miejsca w internecie

Google Scholar Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski