Projekty badawcze


 1. Adaptacja do warunków polskich procedury wdrażania programów promocji zdrowia w miejscu pracy funkcjonującej w ramach projektu WHO ‘European Partnership for Tobacco Dependance
 2. Ocena i analiza jakości wdrażania promocji zdrowia w zakładach pracy w Polsce
 3. Opracowanie zasad i metod stymulujących zachowania prozdrowotne osób starszych w pracy
 4. Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego
 5. Nastawienie lekarzy służby medycyny pracy do działań z zakresu promocji zdrowia
 6. Umocnienie struktur Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
 7. Analiza rozwiązań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy funkcjonujących w Unii Europejskiej i jej wybranych państwach członkowskich
 8. Diagnoza barier rozwoju promocji zdrowia występujących w świadomości zdrowotnej populacji pracującej
 9. Analiza wzorów dobrej praktyki a wdrażanie polityki antytytoniowej miejscu pracy
 10. Healthy work in Ageing Europe
 11. Monitorowanie i doskonalenie wdrażania regionalnych strategii promocji zdrowia pracujących zgodnie z wzorami dobrej praktyki European Network for Workplacehealth Promotion (ENWHP)
 12. "Development of Structures for Dissemination of Good Practice in the Field of Workplace Health Promotion in the Acceding and the Applicant Countries" - "Dragon Fly"
 13. Opracowanie i upowszechnianie kwestionariusza oceny efektów programów antynikotynowych w miejscu pracy
 14. Postawy studentów ostatniego roku studiów menedżerskich dotyczące wspierania zdrowia zatrudnionych
 15. Wypracowanie wspólnej strategii działania partnerów Ośrodków Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy na lata 2005-2008
 16. ACERISH 2
 17. ADULTS MENTORING
 18. Konstrukcja narzędzia do badania obciążeń zawodowych pedagoga
 19. Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych
 20. Wybrane obciążenia psychospołeczne nauczycieli jako przesłanka do konstruowania programów promocji zdrowia dla tej grupy zawodowej
 21. Postawy pracodawców wobec promocji zdrowia w miejscu pracy
 22. Analiza możliwości rozwoju działań promujących zdrowie w miejscu pracy w ramach nowej europejskiej koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jako element działań strategicznych Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w miejscu pracy
 23. Opracowanie i upowszechnienie metod promocji zdrowia, dostosowanych do specyficznych potrzeb pracujących o niskim poziomie wykształcenia
 24. Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności
 25. Wpływ wykształcenia na zróżnicowanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla edukacji promocji zdrowia
 26. Analiza stanu i uwarunkowań kształtowania się systemu promocji zdrowa pracujących w Polsce
 27. “Strenghtening transversal competences of low educated employees concerning their health choices in the context of changing labour market” – “LEECH”
 28. Workplace Health Management for Older Workers
 29. Translating Lisbon recommendations into an e-learning program for Occupational Safety & Health Specialists – Workplace Health Promotion as a mean for reaching enhanced competitiveness (ELWHP)
 30. Move Euro – a campaign for the improvement of lifestyle-related workplace health promotion in Europe
 31. “Maximising employee performance by minimising the impact of substances in the workplace” – “MEPMIS”
 32. Percepcja przekazów z zakresu edukacji zdrowotnej osób o niskim poziomie wykształcenia
 33. Analiza cyberbullyingu jako nowego problemu zdrowia zawodowego pedagogów
 34. Identyfikacja i ocena uciążliwości psychospołecznych czynników środowiska pracy pracownika socjalnego
 35. Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel -uczeń
 36. “We CAN! Cyberbullying action Network for Parents` Education”
 37. “Mental Health Promotion Handbooks” – “MHP-HANDS”
 38. Cyberbullying jako nowa forma agresji rówieśniczej wśród gimnazjalistów w kontekście pedagogicznych oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych
 39. ROBUSD – Reducing Bullying – Strengthening Diversity
 40. ABV4Kids - The Virtual Anti-Bullying-Village for Kids and Teens
 41. ECIP (European Cyberbullying Intervention Project) Cyberbullying in adolescence: investigation and intervention in six European Countries

Moje miejsca w internecie

Google Scholar Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski